1 września – szkoła wzywa

     Tak, nieuchronnie zbliża się czas pierwszego dzwonka i jak zwykle szału zakupowo-organizacyjnego. Muszę wam powiedzieć, że najgorzej jest, jak dziecko rozpoczyna edukację. Pomimo szumnych obietnic dotyczących darmowej edukacji, średnio za książki dla pierwszoklasisty zapłacimy około 150-200 zł. A gdzie pozostałe rzeczy? Należy dodać koszty zeszytów, bloków rysunkowych, papierów kolorowych, kredek, farb, flamastrów, długopisów, ołówków, temperówek, gumek, klejów, linijek, krepiny, bibuły, piórnika, teczki organizacyjnej do szkoły. To ten mniejszy kaliber. Większym, a niestety koniecznym wydatkiem, jest koszt zakupu plecaka lub tornistra, a także butów sportowych, butów do chodzenia po szkole i worka na nie, jak również odpowiedniego stroju na w-f. Zwykle musi to być biały (bez nadruków) t-shirt i granatowy lub czarny dół (najlepiej krótkie spodenki) oraz dres, również w tych kolorach, na chłodniejsze dni. A strój galowy? Zwykle trzeba kupować nowy co rok, bo dziecko przecież rośnie. Tym sposobem wydasz na wyprawkę dla jednego dziecka minimum 600zł, w zależności od tego, jakie marki produktów wybierzesz. A mówi się, że edukacja jest bezpłatna…
     Co w związku z tym mają zrobić rodzice, którzy posiadają więcej dzieci w wieku szkolnym? Niestety, najczęściej muszą radzić sobie sami, poprzez polowanie na okazje cenowe, zakupy w hurtowni lub negocjacje cenowe w księgarniach przy zakupie większej ilości książek, ewentualnie (o ile jest to możliwe) nabycie podręczników używanych. Dobrym pomysłem są zakupy ściśle wg kartki, co pozwala uniknąć wydawania pieniędzy na rzeczy zbędne lub na zapas. Aby nie dać się omamić dziecku, które wybiera zwykle te najdroższe produkty, z bohaterami bajek, warto na zakupy wybrać się w bez niego.
     Jedynie rodziny w najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na pomoc od państwa. I tak, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” przysługuje:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), czyli 351 zł netto; wnioskodawca jest zobowiązany poświadczyć miesięczny dochód rodziny,
  • uczniom z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w powyższym punkcie, ale w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, alkoholizm lub inne czynniki wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 10% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w klasach I–III szkół podstawowych oraz w III klasie gimnazjum; wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć uzasadnienie potwierdzające zaistnienie w/w sytuacji;
  • uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z powodu wad wzroku, słuchu, upośledzenia umysłowego, niepełnosprawności.

     Kwoty dofinansowań:

  • do kwoty 180zł – uczniowie klas I-III szkół podstawowych (w tym uczniowie niepełnosprawni), klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • do kwoty 325zł – uczniowie klas III gimnazjów, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VI ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniowie niepełnosprawni: klas I-III gimnazjów, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,
  • [smartads]

  • do kwoty 210zł – uczniowie niepełnosprawni: klas IV-VI szkół podstawowych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • do kwoty 315zł – uczniowie niepełnosprawni zasadniczych szkół zawodowych,
  • do kwoty 390zł – uczniowie niepełnosprawni: szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceów plastycznych.

     Wnioski o udzielenie pomocy na zakup podręczników mogą składać rodzice lub opiekunowie dzieci oraz nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby – pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych dziecka. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Termin składania wniosków jest ustalany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta/wsi.
W przypadku zakupów indywidualnych, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu dowodu zakupu, może to być np. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego.

Foxy

Dodaj komentarz