Przedszkolaki zwiększą zatrudnienie

     Z nowym rokiem szkolnym zmieni się minimalny, tygodniowy wymiar zajęć świadczonych w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki. W zależności od liczebności grupy będzie to od 12 do 25 godzin. MEN przewiduje, że nowe przepisy przyczynią się do wzrostu etatów w placówkach zajmujących się wychowaniem przedszkolnym.
     Od 1 września br. wszystkie pięcioletnie dzieci zostaną objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (tzw. „zerówka”). W celu zapewnienia jednakowych warunków realizacji tego obowiązku, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany w rozporządzeniu z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Oznacza to zrównanie szans edukacyjnych dzieci, gdyż obecnie prawo do wychowania przedszkolnego (jego wymiar) jest zbyt zróżnicowane w zależności od miejsca jego realizacji. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w grupach do 25 dzieci, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze należy realizować w czasie nie krótszym niż 25 godzin tygodniowo (5 godz. przez 5 dni). Nowelizacja wprowadza taki same standard w grupie o podobnej liczebności w innych formach wychowania przedszkolnego.


Więcej przedszkolaków – więcej godzin
     Wymiar 12 godzin przewidziano dla grupy liczącej od 3 do 12 dzieci. W grupie od 13 do 16 dzieci będzie to 16 godzin, w grupie od 17 do 20 dzieci – 20 godzin, natomiast w grupie od 21 do 25 dzieci – 25 godzin.
Obecnie minimalny, tygodniowy wymiar godzin dla grup przedszkolnych wygląda następująco: w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci wynosi 12 godzin, w grupie od 16 do 19 dzieci – 16 godzin, a w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci – 20 godzin. Minimalny, dzienny wymiar godzin zajęć – obecnie 3 godziny – nie zwiększy się.

[smartads]
Szansa na kolejne etaty w przedszkolach?
     MEN przekonuje, iż wprowadzenie minimalnej liczby godzin zajęć w żaden sposób nie ograniczy podmiotów, które prowadzą inne formy wychowania przedszkolnego (np. kluby malucha). W praktyce oznacza to, iż placówki objęte rozporządzeniem MEN-u będą mogły dowolnie ustalać liczbę godzin dla wybranych grup wiekowych, nie mniejszą jednak niż te określone w przepisach. Musi być ona jedynie dostosowana do możliwości dzieci oraz potrzeb rodziców. Wprowadzone zmiany wpłyną zapewne na czas pracy oraz liczbę zatrudnionych nauczycieli. Możliwe zatem, iż w niektórych placówkach konieczne będzie przygotowanie kolejnych miejsc pracy dla opiekunów.

LexPolonica
Źródła LexPolonica:
Dz. U. Nr 143 poz. 839 – publikator nowelizacji: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Dz. U. Nr 161 poz. 1080 – publikator rozporządzenia zmienianego, z 31 sierpnia 2010 r.

Dodaj komentarz